Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn khi thành lập công ty cổ phần là biểu mẫu quan trọng xác thực thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty cổ phần. Dưới đây là mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần mới nhất. Các bạn có thể download cuối bài viết.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày……tháng …..năm …., hồi…………………… tại trụ sở……………………….. Chúng tôi gồm:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….
Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….
CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….
Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….
Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….
CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….
Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….
Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….
CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….
Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….
Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….
CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….
Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..
Là các cổ đông ………………………………………….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:
I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY………………………………………….
1. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
2. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
3. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
4. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:
1. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
2. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
3. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
4. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.
III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:
Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….
Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….
Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….
Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….
Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..
Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………..
IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Bầu Ông ………………………………………. giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty……..
V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:
Nhất trí cử Ông……………………………… là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.
Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.
Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

LÊ VĂN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
HOÀNG VĂN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
LÊ VĂN C
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN THỊ D
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

TẢI VỀ MẪU BIÊN BẢN GÓP VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN MỚI NHẤT TẠI ĐÂY 

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449