Tổng hợp văn bản luật Doanh nghiệp và Đầu tư mới có hiệu lực từ tháng 02/2016

1.     Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/02/2016
2.     Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 14/02/2016
3.     Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 15/02/2016
Văn bản luật Doanh nghiệp và Đầu tư mới có hiệu lực từ tháng 02/2016
Thông tư 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/02/2016
2.     Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 15/02/2016
3.     Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày hiệu lực: 15/02/2016
4.     Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Ngày hiệu lực: 15/02/2016
5.     Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
Ngày hiệu lực: 15/02/2016

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449