Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau mà doanh nghiệp muốn giảm vốn điều lệ công ty, xác định được chính xác quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp. Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhất về việc giảm vốn điều lệ công ty, Oceanlaw xin tư vấn điều kiện, cũng như thủ tục giảm vốn…qua bài viết dưới đây.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

Điều kiện giảm vốn điều lệ được chia là 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty

Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2014, giảm vốn được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Công ty đã hoạt động 2 năm liên tiếp kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Công ty chỉ được hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty.

Trường hợp 2: Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành với nghị quyết của Hội đồng thành viên trong các vấn đề sau:

– Sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
– Tổ chức lại công ty;
– Các trường hợp khác theo điều lệ công ty;

  • Phần vốn góp được yêu cầu mua lại sẽ được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày thông qua các nghị quyết của Hội đồng thành viên về nội dung nêu trên.
  • Trường hợp không thỏa thuận được giá thì công ty sẽ mua lại phần vốn góp theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc được quy định tại điều lệ công ty.
  • Nếu công ty không mua lại phần vốn góp đó thì thành viên có quyền tự do chuyển nhượng cho thành viên khác hoặc người khác.

Trường hợp 3: Giảm vốn do thành viên trong công ty không thanh toán đủ, đúng hạn trong vòng 90 ngày kể từ ngày có giấy phép

  • Công ty phải đăng ký vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của từng thành viên đã góp trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn.

Như vậy, chậm nhất trước 150 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty:

  • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ công ty;
  • Biên bản cuộc họp về việc giảm vốn điều lệ công ty;
  • Quyết định của công ty về việc giảm vốn điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên góp vốn;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc);
  • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm giảm vốn điều lệ.

Tham vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến tăng, giảm vốn điều lệ công ty:

  • Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;
  • Tham vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ;
  • Tham vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;
  • Tham vấn nghĩa vụ của người đại diện theo luật pháp đối với việc tăng vốn;
  • Các nội dung khác có liên quan.

Trên đây là tư vấn của Oceanlaw liên quan đến giảm vốn điều lệ công ty, mọi thông tin vui lòng liên hệ 09044 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449