Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 gọi tắt là Luật Doanh nghiệp 2014), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Văn bản số 3787/BKHĐT-ĐKKD ngày 15/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cấp đăng ký doanh nghiệp trong quá trình nâng cấp Hệ thống Thông tin Quốc gia về ĐKDN (NBRS), phục vụ thực hiện luật Doanh nghiệp 2014.

Để tạo thuận lợi tối đa, hạn chế thấp nhất các vướng mắc cho công dân, doanh nghiệp, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở KH&ĐT TP Hà Nội (Bộ phận một cửa) thông báo một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp nhận trước ngày 24/06/2015: Sở KH&ĐT vẫn thụ lý và hẹn trả kết quả hồ sơ như bình thường, không có gì thay đổi (Hồ sơ TL mới hẹn 03 ngày làm việc, HS thay đổi hẹn 05 ngày làm việc)

2. Từ ngày 24/06/2015 đến hết ngày 30/06/2015:

– Bộ phận một cửa vẫn tiếp nhận hồ sơ bình thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, nhưng không nhận hồ sơ qua BBRS.
– Thời gian hẹn kết quả: Sau ngày 04/06/2015 (Cụ thể hồ sơ nhận ngày 24/06/2015 sẽ hẹn trả vào ngày 06/07, hồ sơ nhận ngày 25/06 hẹn trả vào ngày 07/07..)

3. Từ ngày 01/07/2015:

– Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và hẹn kết quả các hồ sơ bình thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các hướng dẫn của Bộ KH&ĐT (nếu có).
– Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới quý công dân, doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện.!

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449