Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

Oceanlaw tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cả thể, cung cấp biểu mẫu hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

TÊN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ        CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tư do – Hạnh phúc
  Số:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG
KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kính gửi: ……………………………………

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận ĐKKD số: ……………………… Cấp ngày: ………/………/……………..
Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………………………..
Email: …………………………………………….. Website: ………………………………………….

Đăng ký thay đỗi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiện trước pháp luật về nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh còn phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

Kèm theo thông báo thay đổi
– ………………..
– ………………..
– ………………..
……….., ngày      tháng    năm…….
        Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đinh
(Ký, ghi họ tên)
0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.