Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức diễn ra phổ biển trên thế giới. Ở tại Việt Nam sát nhập doanh nghiệp thường diễn ra giữa các ngân hàng nhỏ với nhau hoặc giữa các công ty, tập đoàn kinh tế. Vậy sáp nhập doanh nghiệp là gì? Hãy cũng Oceanlaw tìm hiểu khái niệm về sát nhập doanh nghiệp.

Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

– Theo khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2005 thì sáp nhập doanh  nghiệp là: “Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp  nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp  nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp  sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp  nhập”

– Theo khoản 1 Điều 17 Luật cạnh tranh về Sáp nhập, hợp nhất, mua lại  doanh nghiệp và liên doanh giữa các doanh nghiệp: “ Sáp nhập doanh  nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền,  nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng  thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.”

– Theo nghĩa hẹp: Sáp nhập doanh nghiệp là giao dịch trong đó một  hoặc một số doanh nghiệp từ bỏ pháp nhân của mình để gia nhập vào một  doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận toàn bộ tài  sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập. Sau  khi việc sáp nhập hoàn thành doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn  tại của mình.

– Theo nghĩa rộng: Sáp nhập doanh nghiệp bao gồm cả việc hai hoặc  nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp  pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự  tồn tại của các doanh nghiệp trước sáp nhập (sáp nhập theo nghĩa rộng bao  gồm cả hợp nhất).

Tư vấn sát nhập doanh nghiệp

Chủ thể liên quan trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp:
  • Công ty bị sáp nhập
  • Công ty nhận sáp nhập

Hình thức sáp nhập doanh nghiệp:

– Các công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty nhận sáp nhập.

Hậu quả pháp lý:

– Chấm dứt sự tồng tại của các công ty bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập.

Trách nhiệm pháp lý của công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập:

– Các công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty nhận sáp nhập

Quyền quyết định:

– Chỉ công ty nhận sáp nhập được quyền quyết định, điều hành và quản lý.

Đăng ký doanh nghiệp:

– Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm: Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449