Những vấn đề lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Kính gửi Quý khách hàng!

Trước hết, Chúng tôi – Công ty CP tư vấn Đầu tư và SHTT Oceanlaw xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi. Để khách hàng nắm bắt được các thông tin cần thiết sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty Oceanlaw cung cấp cho khách hàng những vấn đề lưu ý khi thành lập doanh nghiệp cần thiết sau:

 I. Sau khi thành lập, Doanh nghiệp phải nộp những Báo cáo sau:

 • Tờ khai thuế Môn bài.

Hạn nộp: sau 15 ngày kể từ ngày thành lập.

 1. Giấy nộp tiền thuế Môn bài
 2. Mẫu 06/GTGT: Đăng ký phương pháp kê khai thuế.

Nộp ngay sau khi thành lập.

Mẫu 08-MST: Đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế.

 1. Tờ khai thuế Giá trị gia tăng : Nộp theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo

– Kê khai theo Phương pháp khấu trừ: Nộp tờ khai thuế GTGT theo mẫu  số: 01/GTGT

–  Kê khai theo Phương pháp trực tiếp: Nộp tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo Mẫu số: 04/GTGT.

 1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Nộp theo Quí chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.
 2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Doanh nghiệp mới thành lập nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
 • Doanh nghiệp cũ  nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và quý (Mẫu BC26/AC)
 1. Khai thuế thu nhập cá nhân.    

– Hàng tháng, bạn có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể:

– Trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 02/KK-TNCN

– Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN.

– Trường hợp khấu trừ thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 04/KK- TNCN .

– Nếu hàng tháng bạn có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì được khai, nộp tờ khai thuế theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM:

– Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và Lập báo cáo tài chính năm.

Kèm theo : Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Thời hạn nộp Báo cáo tài chính: Trong 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

–  Nơi nhận báo cáo tài chính: Chi cục thuế quận huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Thống kê nhà nước.  

Ghi chú: Doanh nghiệp vào trang Web của TỔNG CỤC THUẾ theo đường link:https://www.gdt.gov.vn để tải phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất về máy tính , sau đó cài đặt,điền đầy đủ thông tin của Doanh nghiệp vào phần mềm và kê khai từng loại thuê.

II. Đối với các nghĩa vụ về thuế liên quan đến doanh nghiệp

1. THUẾ MÔN BÀI: (Nộp theo năm)

1.1 Thời điểm áp dụng:

– Doanh nghiệp mới thành lập: Sau khi có mã số thuế, doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Nộp tiền thuế môn bài ở Ngân hàng mà Chi cục thuế ủy quyền.

– Doanh nghiệp đang hoạt động: Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế.

1.2 Mức thuế: (Nộp theo các bậc thuế, phụ thuộc vào mức vốn Điều lệ của doanh nghiệp)

https://thanhlapcongtyuytin.vn/nghia-vu-thue-doi-voi-cong-ty-moi-thanh-lap.html


2.1 Kê khai thuế: (
Căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 78/2007/QH11 ngày 29/11/2006, NĐ số 85/2007 ngày 25/05/2007 về xử lý vi phạm Pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; TT số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ 86/2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế).2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT)

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Tiến hành kê khai và nộp báo cáo thuế vào kỳ kê khai tiếp theo kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Doanh nghiệp đang hoạt động: Hàng tháng phải nộp Báo cáo thuế đúng thời hạn, kể cả trong tháng không phát sinh doanh thu.

– Hồ sơ khai thuế GTGT bao gồm: Tờ khai thuế GTGT tháng; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; Bảng kê hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính. (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày thứ 20 hàng tháng nộp tờ khai thuế GTGT.

2.2 Nộp thuế GTGT:

– Trong kỳ kê khai, nếu phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải nộp số thuế đã tính vào Ngân sách nhà nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo kỳ tính thuế.

– Số tiền thuế phải nộp vào Kho bạc Nhà nước, doanh nghiệp tự viết giấy nộp tiền theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

2.3 Quyết toán thuế GTGT:

– Hàng năm, khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT.

– Thời hạn nộp tờ khai: Nếu trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì Nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh vào trước ngày 25  tháng 01 của năm tiếp theo. Nếu không có nội dung điều chỉnh thì nộp kèm với báo cáo tài chính năm.  

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

3.1 Kê khai thuế:

– Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo.

– Hồ sơ khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp bao gồm: Tờ khai thuế tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

3.2 Nộp thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

– Thời hạn nộp thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý kê khai.

– Số tiền thuế phải nộp vào Kho bạc Nhà nước, doanh nghiệp tự viết giấy nộp tiền theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

3.3 Quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

– Hàng năm, khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN.

– Thời hạn nộp tờ khai: Nộp kèm với báo cáo tài chính năm.

– Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN còn lại phải nộp , DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.  

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM:

– Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và Lập báo cáo tài chính năm.

– Thời hạn nộp Báo cáo tài chính: Trong 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

–  Nơi nhận báo cáo tài chính: Chi cục thuế quận huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Thống kê nhà nước.  

5. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ:

– Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

– Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế đã khai trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế (trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm).

– Trường hợp thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.  

6. XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CHẬM KÊ KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ: (Căn cứ Nghị định 98/2007/NĐ – CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm Pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế).

6.1 Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 10 đến 20 ngày.

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 20 ngày trở lên.

6.2 Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày.

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.

– Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.

– Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày.

6.3 Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế:

– Mức xử phạt là 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi vi phạm thời hạn nộp tiền thuế.

– Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

III. Doanh Nghiệp nên trang bị cho mình những kiến thức pháp luật của Việt Nam như:

 • Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Các luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Doanh Nghiệp (luật thương mại, luật khoáng sản, luật các tổ chức tín dụng,…)
 • Các luật, văn bản dưới luật liên quan đến thuế, Hải quan, xuất nhâp khẩu.
 • Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.
 • Luật Dân sự, hình sự ( nghiên cứu các điều khoản liên quan đến Doanh Nghiệp).

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw, khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp liên hệ theo hotline 0965 151 311.

© 2018 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
Contact Me on Zalo
0904 445 449