Mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp

Khi giải thể doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đây là mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp Oceanlaw cung cấp tới bạn, mời các bạn tham khảo:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ………….. ………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:
Quyết định giải thể số: …………………..……… ngày ………/ ……../ ……………………….……..
Lý do giải thể: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ……………………….
– ………………………
– ………………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tải về mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp tại đây

Xem thêm: Xử lý nợ khi giải thể doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.