Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Dưới đây là mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ: 0903 481 181 để được tư vấn miễn phí.

TÊN DOANH NGHIỆP
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …………. …., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………. Giới tính: ……………
Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………….
Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …../….…/…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….
Ngày cấp: …../……./…… Ngày hết hạn: ……/….…/…… Nơi cấp: ……………………………
2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………….……………………. Giới tính: ………………..
Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………….
Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …../….…/…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….
Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………………………
Email: ………………………………………. Website: …………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………
– ………………
– ……………….
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449