Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH Một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………… Giới tính: ……………..
Chức danh: ………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ………………..
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….
Ngày cấp: …/……/…….. Nơi cấp: ……………………………………………………….
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………….
Ngày cấp: …/..…./…… Ngày hết hạn: ………/……/…… Nơi cấp: …………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………..
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………….
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………..
Email: ………………………………………. Website: ……………………………..
Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………..
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………….
Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………..
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ……………………………
Email: …………………………………………… Website: ………………………

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449