3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Mẫu đơn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

Nội dung bao gồm những nội dung sau:

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
– Ngành, nghề kinh doanh;
– Số vốn kinh doanh;

Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. ·

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. · Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tham khảo mẫu thành lập hộ kinh doanh cá thể tại đây: Mẫu đơn thành lập hộ kinh doanh cá thể

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kính gửi: ………………….…………………………

Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………….. Nam/Nữ…………..
Sinh ngày: …../……./…….……  Dân tộc:…………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………….
Ngày cấp: ……/……./………….  Nơi cấp:……………………………………………..………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………….……………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
Điện thoại: ………………………………. Fax: …………………………………………………..
Email: ……………………………………… Website: ……………………………….……………

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………………..…….
2. Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………….……………
Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………………………………
Email: ……………………………… Website: ……………………………………….……………
3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..……………
4. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………………………
Tôi cam kết:
– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh cá thể;
– Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:
– …………….
– …………….
……, ngày…… tháng……. năm…….

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.