Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Mẫu MĐ-1: ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Mẫu MĐ-1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày…. tháng…. năm…..
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Thương mại
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………………………
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………….
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………………
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:………………………………..
Do:…………………………………………………………..Cấp ngày:………./…………/……………………………
Quốc tịch của thương nhân:……………………………………………………………………….
Vốn điều lệ:………………………………………………………………………………………………………………..
Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………………..
Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:…………………………………………………………………..
Hình thức nhượng quyền[2]:…………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ của trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………….Fax: ……………………………………………………………………….
Email (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………
Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam][3] [Địa điểm nhượng quyền:……………………………………………………….][4] Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.
Kèm theo đơn:
– …………….;
– …………….;
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

[1] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[2] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”
[3] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[4] Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449