Luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn

1.Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09-06-2000 Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình
Chỉ thị Về việc tiếp tục đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001
Nghị định Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện năm đăng ký khai sinh cho trẻ em và giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Quyết định Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
2. Quyết định Về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi
3. Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010
4. Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
5. Nghị định Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 352000QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Chỉ thị Về việc tiếp tục đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội
6. Nghị định Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số
7. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Chỉ thị Về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Quyết định Về việc ban hành biểu mẫu, sổ Hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Chỉ thị Về việc thực hiện Nghị định số 68/2002/CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
8. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
9. Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
10. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 682002NĐ-CP ngày 10072002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
11. Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp
12. Nghị định Về sinh con theo phương pháp khoa học
Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học
13. Nghị định Về đăng ký và quản lý hộ tịch
Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP
Quyết định Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
Quyết định Về việc ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449