Hạn chót điều chỉnh tỷ lệ cổ phần vượt giới hạn

Đó là nội dung tại Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn theo Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày 01/01/2011.

Theo đó, chậm nhất 31/12/2015, tổ chức tín dụng phối hợp với cổ đông, hay nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt quá giới hạn phải lập Kế hoạch khắc phục trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hay được xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Cổ đông sở hữu số cổ phần vượt giới hạn sẽ bị xử lý

Theo Thông tư 06, sau thời hạn xử lý ngày 31.12 hoặc sau thời hạn trong phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan chưa giảm tỉ lệ sở hữu về mức cho phép thì NHNN sẽ không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, TGĐ trong trường hợp nhân sự là cổ đông, thuộc nhóm cổ đông liên quan hay người đại diện vốn góp. Cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sẽ chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần.

Kế hoạch khắc phục tối thiểu phải có các nội dung:

– Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

– Biện pháp và lộ trình khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

– Cam kết của tổ chức tín dụng về việc phối hợp, đôn đốc cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn thực hiện việc khắc phục theo đúng lộ trình nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2015.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi cổ đông góp vốn

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449