3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệpGiấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những thành phần hồ sơ quan trọng khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nội dung giấy đề nghị chuyển đồi loại hình doanh nghiệp gồm các thông tin chính sau:

1. Tên công ty được chuyển đổi;

2. Tên công ty chuyển đổi (nếu công ty dự định thay đổi tên khi chuyển đổi);

3. Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có);

4. Ngành, nghề kinh doanh;

5. Vốn điều lệ hiện hành và vốn điều lệ sau khi huy động thêm vốn góp, hoặc cổ phần;

6. Hình thức chuyển đổi ;

7. Họ và tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty;

8. Các nội dung khác theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 21 của Luật Doanh nghiệp.

Dưới đây là một số mẫu giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————————–
 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………

  1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ……………………………………………………………Nam/Nữ:
    Chức danh……………………………………………………………………………………………………..
    Sinh ngày: …../……./………Dân tộc: …………………..Quốc tịch:.……………………..

Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu)……………………………………………….
Ngày cấp: ……/……./………………………………………… Nơi cấp: …………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…………………………………………………………………..
hỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………………………………
Email: ……………………………………….   Website: ……………………………………………..
Là đại diện theo pháp luật của công ty
2. Tên công ty được chuyển đổi ( Ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………….
Loại hình doanh nghiệp:  ……………………………………………………………………………………….. ……………………
Do:……………………………………………..Cấp ngày: ………./……../……………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………….Fax……………………………………………….
Email:……………………………………………………………………………………………..
Website: ………………………………………………………………………………………………………..
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:
1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:………………………………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………………………
– Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………Fax: …………………………………………………………..
Email: ………………..Website: ………………………………………………………………………
3. Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………………………………

STT Tên ngành, nghề đăng ký           kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

4. Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………………………………….
– Tổng số cổ phần: ………………………………………………………………………………………….
– Mệnh giá cổ phần:…………………………………………………………………………………………
5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:…………………………………………………….
7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):…………………………………………………………………………………………………………….
8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:………………………………………………………………………………….
Chứcdanh: ……………………………………………………………………………
Sinh ngày: ………./……./………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: …………………
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày cấp: ……../……./………………………………………… Nơi cấp:. ……………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………………………..
Email: ……………………………………….   Website: ………………………………………………….
9. Tên, địa chỉ chi nhánh:…………………………………………………………….
10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
11. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi và các thành viên cam kết:
–  Không thuộc diện quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
– Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
………  ngày…..tháng……. năm………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
( ký, ghi rõ họ tên)
Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:
– ……………….
– ……………….
– ……………….

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————————–

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh……………………………………………………………….

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa):…………………………….Nam/Nữ…..
Chức danh: …………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ………/………../………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ……………………
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: ……../…………/………………………………………… Nơi cấp: ………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………………………..
Email: ……………………………………….Website: …………………………………………………….
Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân
2.tên công ty được chuyển đổi: (Ghi bằng chữ in hoa)………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………….
Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………….
Do: ……………………………………………………Cấp ngày: ………./…………/…………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….. ……………………..
Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………………………………………..
Email: …………………………………….. Website: …………………………………. …………….

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:………………………………..…………
– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………….…………
– Tên công ty viết tắt:………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………….. ….
Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………….. Website: …………………………………………………………………………….……
3. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

4. Tên chủ sở hữu: ………………………………………………………………………………………………………………………
Đối với chủ sở hữu là cá nhân:
Sinh ngày: ………/…………./………..Dân tộc:…………………………..Quốc tịch:………………
Chứng minh thư nhân dân số:…………………………………………………………………………..
Ngày cấp: ………/…………./………..Cơ quan cấp: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Giấy từ chứng thực cá nhân khác ( nếu không có CMTND):………………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………………….
Ngày cấp: ………/………/……….Cơ quan cấp: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………………………………………………….
Email: ………………………………………. Website: ……………………………………………………
Đối với chủ sở hữ là tổ chức:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:……………………………
Do:………………………………………………………………Cấp ngày:………./………./……………..
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………. Fax:………………………………………………..
Email:……………………………………. Website:………………………………………………………..
Mô hình thổ chức công ty ( Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty ):…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
7. Vốn pháp định ( đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):………….
8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………………..
Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: …../……./………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: …………………………..
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ……………………………………………………….
Ngày cấp: ……/……./………………………………………… Nơi cấp: ……………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………………………………….
Email: ……………………………………….   Website: …………………………………………………
9. Tên, địa chỉ chi nhánh:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
11. Tên, địa chỉ, địa điểm kinh doanh
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam kết:
– Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
– Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
…… ngày…..tháng……. năm…….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên)
Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:
– ……………….
– ……………….
– ……………….


Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi  công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————————–
 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………

1. Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ………………………………………..Nam/Nữ:
Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: …../……./………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ……………………………
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………………………..
Ngày cấp: ……/……./………………………………………… Nơi cấp: ………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………………………..
Email: ……………………………………….   Website: ………………………………………………….
2. Tên doanh nghiệp chuyển đổi ( Ghi bằng chữ in hoa)  …………………………………….
Loại hình:………………………………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………. …………….
Do: ……………………………………………………. Cấp ngày: ………./……../……………..  …
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….. …………………………….
Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………………………………………..
Email: …………………………………….. Website: …………………………………. ……………
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN
TRỞ LÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty  chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:……………………………………
– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………………………..
– Tên công ty viết tắt:……………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
§iÖn tho¹i: ……………………………….. Fax: ………………………………………………………….
Email: …………………………………….. Website: …………………………………. ……………
3. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh tế Việt Nam)

4. Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tổng số: ……………………………………………………………………………………………………………………..
– Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.
5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):…………………
6. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………….
Chức danh:…………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……../………../………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: …………………….
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ……………………………………………………….
Ngày cấp: ……./……./………………………………………………………. Nơi cấp: ……………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………………………………….
Email: ………………………………………. Website: …………………………………………………..
7. Tên, địa chỉ chi nhánh:…………………………………………………………………………………
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………..
9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:………………………………………………………………….
Tôi và các thành viên cam kết:
– Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
– Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
…….          ,ngày…..tháng……. năm………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
                                                                                      (ký, ghi rõ họ tên)
Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:
– ……………….

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.