Doanh nghiệp tư nhân có được mở khoản tại ngân hàng không?

Doanh nghiệp tư nhân có được mở khoản tại ngân hàng không? Theo thông tư mới nhất 02/2019/TT-NHNN được sửa đổi thông tư 23/2014/TT-NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

doanh nghiệp tư nhân có được mở khoản ngân hàng không

Trong đó:

Các tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng thành lập và đang hoạt động hợp pháp => được phép mở khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu tư ngày 01/03/2019 bao gồm tổ chức, cá nhân sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân;
+ Hộ kinh doanh cá thể;
+ Các tổ chức khác như chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, văn phòng luật sư… đã được quy định rõ trong thông tư 02/2019/TT-NHNN;

Trước đây Thông tư 23/2014/TT-NHNN chỉ cho phép những tổ chức cá nhân pháp nhân mới được phép mở tài khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trường hợp tổ chức không có tư cách pháp nhân đã mở khoản trước ngày 01/3/2017 thì thực hiện thay đổi chủ tài khoản là tổ chức mà không phải ký lại hợp đồng, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của khách hàng.

Thông tư 02/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 01/3/2019, bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-NHNN và Thông tư 02/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Trên đây là tư vấn doanh nghiệp của Oceanlaw về Doanh nghiệp tư nhân được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449