Biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Mẫu MTB-3

Tên doanh nghiệp…..                        CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …………………..                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……..)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận ĐKKD số:………………………………. Do:………………………………………
………………………………………………………………. Cấp ngày: ……………………………..
Vốn điều lệ ( vốn đầu tư ) : …………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..
Điện thoại :…………………………………………………. Fax :…………………………………….
Email :………………………………………………………. Website :……………………………….
Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.(Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

                            Hà Nội, ngày …….tháng…….năm …..
                                                      Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo thay đổi :
…………………..
…………………..

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG THAY ĐỔI

1. Nếu  bổ sung ngành nghề, ghi: Bổ sung ngành nghề (ghi rõ ngành nghề bổ sung).
2. Nếu tăng (giảm) vốn: Ghi số vốn tăng (giảm), tổng vốn đầu tư (đối với DNTN) vốn điều lệ (đối với công ty TNHH, Công ty cổ phần) và phân bổ lại vốn (phần vốn mỗi thành viên góp).
3. Nếu thay đổi thành viên công ty, ghi bổ sung thành viên hoặc rút thành viên, ghi: Họ tên người rút , phần vốn rút và công ty cam kết đã thanh toán xong (nếu chuyển nhượng thì ghi chuyển nhượng cho ai); Họ tên người vào, năm sinh, số CMND, nơi cấp, ngày cấp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại; phần vốn góp của thành viên mới và cam kết không vi phạm điều 9,10 Luật Doanh  nghiệp. Ghi lại vốn điều lệ công ty và cơ cấu vốn góp của các thành viên.
4. Nếu thay đổi địa chỉ  trụ sở chính của công ty, ghi: chuyển đến đâu (ghi rõ số nhà, đường phố,  phường, xã, quận, huyện, Tp Hà Nội).
5. Nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, ghi: Người đại diện cũ; Người đại diện mới: Chức danh, họ tên, điện thoại, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân , nơi cấp, ngày cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, chữ ký của người đại diện mới.
6. Đổi tên công ty: ghi tên công ty thay đổi.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DOWNLOAD BIỄU MẪU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449