Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng thì việc Chia, tách doanh nghiệp để phù hợp với chiến lược kinh doanh là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Chia tách công ty cổ phần là hoạt động tổ chức lại công ty với nhiều thủ tục, quy trình phức tạp. Trong bài viết này, Công ty luật Oceanlaw hướng dẫn Quý Khách tiến hành các thủ tục chia tách công ty cổ phần một cách nhanh chóng nhất.

>> Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thủ tục chia, tách công ty cổ phần

Hoạt động chia, tách doanh nghiệp là 2 hoạt động khác nhau với đặc điểm, thủ tục khác nhau được quy định tại điều 192 và điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014. Việc chia, tách doanh nghiệp chỉ được áp dụng với 2 loại hình doanh nghiệp là công ty Trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Cụ thể việc chia, tách công ty cổ phần được thực hiện theo thủ tục sau:

  1. Chia công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể chia các cổ đông và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Thủ tục chia công ty cổ phần được quy định như sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết chia công ty

  • Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về:
+ Tên công ty cổ phần bị chia;
+ Địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần bị chia;
+ Tên các công ty sẽ thành lập;
+ Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;
+ Phương án sử dụng lao động;
+ Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;
+ Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;
+ Thời hạn thực hiện chia công ty.

  • Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

Bước 2: Thành lập công ty mới

  • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ công ty
  • Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty
  • Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.
  1. Tách công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Thủ tục tách công ty cổ phần được quy định như sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết tách công ty

  • Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về
+ Tên công ty cổ phần bị tách,
+ Địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần bị tách;
+ Tên công ty được tách sẽ thành lập;
+ Phương án sử dụng lao động;
+ Cách thức tách công ty;
+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
+ Thời hạn thực hiện tách công ty.

  • Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

Bước 2: Thành lập công ty cổ phần mới
+ Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ công ty cổ phần mới
+ Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
+ Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Tóm lại sự khác biệt cơ bản của chia công ty cổ phần và tách công ty cổ phần nằm ở việc sự tồn tại của công ty chia và công ty tách. Đối với công ty cổ phần bị tách, sau khi tách thành một hoặc một số công ty cổ phần khác thì không bị chấm dứt tồn tại trước đó, còn đối với công ty cổ phần bị chia, khi chia thành 2 hay nhiều công ty khác, công ty cổ phần ban đầu chấm dứt tồn tại.

Qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây đã giúp Quý Khách nắm được thủ tục chia, tách công ty cổ phần. Tuy nhiên thủ tục này cũng khá phức tạp, trải qua nhiều công đoạn mà không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có thể thực hiện một cách hiệu quả. Bởi vậy, công ty luật Oceanalw sẽ cung cấp cho Quý Khách dịch vụ tư vấn trọn gói tốt nhất về thủ tục chia tách công ty cổ phần, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho Quý Khách.

Oceanlaw rất mong được hợp tác cùng Quý Khách!

Hải Vân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here